Perler

Sådan arbejder vi

I klinikken arbejder vi hovedsageligt med børn og unge i alderen 5-25 år – og deres forældre. De enkelte forløb tager udgangspunkt i familiens henvendelsesårsag og barnet/den unges alder og modenhedsniveau.

Børn og unge kan vise tegn på mistrivsel på mange måder. Det kan være som tristhed, vrede, mavepine, manglende tiltro til sig selv, bekymring eller social isolation. Det kræver ofte indsatser på flere områder, når man skal arbejde med et barns eller en ungs mistrivsel. Man må være opmærksom på både udfordringer og ressourcer hos barnet/den unge og omgivelserne samt overveje, hvilke faktorer, der spiller ind, så man kan igangsætte forandring hele vejen rundt om barnet/den unge.

Vi bruger gerne tid på at afklare, hvad der spiller ind i den aktuelle situation og undersøge, hvad der kan bidrage positivt udover, hvad der tilbydes i klinikken. Til tider kan vores anbefalinger også gå i retning af, at man søger hjælp andre steder, hvis vi vurderer, at det ikke er psykologbehandling eller udredning, der er nødvendigt.

Som specialpsykologer har vi stor erfaring med at arbejde med børn og unge, hvis vanskeligheder kan beskrives med en diagnose. Det kan være udviklingsforstyrrelser som ADHD eller autisme, men også angst, OCD, depression, spiseforstyrrelse eller adfærds/emotionelle forstyrrelser.

Det er ikke alle problematikker, der kan – eller skal – beskrives med en diagnose, men det kan være en måde at få konkretiseret en problematik og evt. en retning mht. behandling

Harmonikaindhold

En psykologisk undersøgelse kan være en måde at få et indblik i de styrker og vanskeligheder, barnet eller den unge har.

En psykologisk undersøgelse består typisk af en kombination af testning, samtale/interview, spørgeskemaer til netværket (forældre, lærere, og pædagoger) og evt. spørgeskemaer til barnet eller den unge selv. Det kan også være vigtigt at observere barnet i dets hverdag fx i skolen, børnehaven eller i samspil med sine forældre.

Formålet med at lave en psykologisk undersøgelse er at give en bred og kvalificeret beskrivelse af barnets eller den unges behov i de sammenhænge, som barnet indgår i samt at komme med forslag til prioritering af mulige indsatsområder, som fx hvornår et terapeutisk forløb vil være meningsfuldt. Typisk vil en psykologisk undersøgelse munde ud i en rapport, der beskriver hele forløbet og ofte kommes der også med anbefalinger vedr. behandling og/eller videre forløb

Som specialpsykologer er vi særligt uddannet i undersøgelse og udredning/diagnosticering af psykopatologi. En sådan vurdering kan være relevant og hjælpsom, hvis man har brug for bedre at forstå en særlig adfærd, som typisk har været et problem længe, og som giver et barn eller en ung store vanskeligheder med at fungere i sin hverdag. Det kan også være en hjælp til at forstå sig selv bedre og blive mere fortrolig med egne sårbarheder og styrker. En god og realistisk forståelse for sig selv vil ofte være nyttig for, at fremtidige situationer kan tackles bedre.

Vi har særlig erfaring med børn og unge med udviklingsforstyrrelser som ADHD og autisme og de tilstødende belastningsreaktioner, som opstår når der ikke tages tilstrækkeligt hensyn til den grundlæggende sårbarhed. En specialpsykologisk vurdering vil, ligesom den psykologiske undersøgelse, bestå af både testning, samtaler, brug af spørgeskemaer og observation og vil resultere i en skriftlig rapport og en diagnose samt evt. anbefalinger vedr. videre forløb/behandling

Terapi kan være nyttigt for børn, unge og familier, når der er noget i livet, som bliver ved med at volde problemer og som vurderes at kunne løses – enten helt eller delvist – ved hjælp af samtale – eller for de yngstes vedkommende leg.

Overordnet har psykoterapi ofte til formål at støtte den enkelte i at udvikle mere hensigtsmæssige reaktions- og mestringsstrategier. Terapien kan have mange former, og hvilken form, der vælges, afhænger af den konkrete problematik og andre faktorer som fx barnets alder og familiens sammensætning og dynamik.

Psykologerne her i klinikken anvender hver især forskellige terapeutiske tilgange. Fælles for os er, at vi vælger den metode eller vej, der vurderes at være bedst til at skabe udvikling i forhold til den aktuelle problemstilling og som samtidig passer til den enkelte klients/families måde at se verden på.

Nogen forældre kan have brug for en kombination af støtte til at reflektere og finde egne veje og/eller konkret vejledning og rådgivning. For eksempel kan forældre have brug for nye perspektiver for at forstå deres barns aktuelle følelsesmæssige reaktioner eller forældre til børn med særlige behov som fx ADHD, autisme eller indlæringsvanskeligheder kan have brug for konkrete ideer til, hvad de kan gøre i forskellige situationer. Det kan være konflikter ved spisetid, sengetid, eller når der skal gives beskeder. Vi har alle tre erfaring med forældregruppeforløb ift. vejledning vedrørende ADHD og autisme og har haft forældrepar i vejledningsforløb. Her arbejdes fx med at balancere vigtige forældreværdier ift. fx opdragelse, kærligt familiesamvær og samtidig tage højde for, at det konkrete barn har brug for særlige rammer.

Helle:
Jeg superviserer både individuelt og i gruppe og har bred erfaring med både psykologfaglig og tværfaglig supervision. Jeg har superviseret både i specialiserede behandlingsmiljøer, i specialpædagogiske institutioner, på hospital, i socialforvaltninger og ift. psykologfaglige kolleger, der arbejder på et mere alment område.
Jeg er uddannet i systemisk/narrativ konsultation og bruger min viden om tilrettelæggelse af gode processer i mit supervisionsarbejde. Herudover bruger jeg selvfølgelig min kliniske viden og erfaring ift. det indholdsmæssige i supervisionen. Jeg har også god erfaring med at rådgive kommunale socialforvaltninger ift. komplicerede børne- og familiesager i spændingsfeltet mellem psykiatriske og psyko-sociale problemstillinger.

Mathilde:
Jeg har erfaring med supervision af andre faggrupper herunder miljøpersonaler samt vejledning af psykologer i specialpsykologuddannelse. Aktuelt tilbyder jeg supervision af psykologer på vej imod autorisation. Supervisionen vil derfor rette sig bredt imod de forskellige problemstillinger, man kan møde i psykologarbejdet både i relation til udredning, rådgivning og behandling.

Anja:
Jeg påtager mig gerne supervisionsopgaver og -forløb og har erfaring med at supervisere både individuelt og i gruppe. Jeg har bl.a. arbejdet med supervision af psykologer på vej mod autorisation og vejledning af psykologer i specialpsykologuddannelse. Jeg har også superviseret personale på psykiatriske dag- og døgnafsnit samt lærere og pædagogisk personale i kommunalt regi.
Som supervisor vil mit udgangspunkt være sammen med supervisanden at skabe flere perspektiver, ny indsigt og nye handlemuligheder på de udfordringer, der tages op, og jeg benytter både psykodynamiske og systemiske perspektiver til dette formål.

Vi er glade for at undervise og tilrettelægge gerne forløb ud fra behov og interesser.